ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА


Природата е нашият източник на красота, но днес е заплашена от опустошение. Активно подпомагаме опазването на биологичното разнообразие в регионите, където се отглеждат

нашите съставки. Стремим се към опазване на застрашени райони с изключително значение за природата на планетата.

ДО 2020 ГОДИНА СЕ АНГАЖИРАМЕ:


Да изградим био-мостове, защитим и възстановим 75 милиона кв. метра естествена среда на живот, като същевременно помагаме на местните общности да живеят по-добре. 

Защо е важно това?

Унищожаването на естествената среда, до голяма степен предизвикано от експанзията на селското стопанство и интензивния добив на горски продукти, e може би най-голямата заплаха за биологичното разнообразие на нашата планета. Това е важно за нас като граждани на света, но също така застрашава конкретно бъдещето на ключови части от веригата ни за доставки. Като бизнес, който има за цел да бъде устойчив по отношение на околната среда, защитата на застрашените местообитания е жизненоважна за The Body Shop.

ДА РАЗРАБОТИМ И ПРИЛОЖИМ ТРИ ИНОВАЦИИ В ОПАКОВАНЕТО
Защо е важно това?

Устойчивото производство на опаковки съдейства на нас и нашите клиенти да намалим въздействието върху околната среда, като консумираме по-малко ресурси по време на производството и заложим на рециклирането. Ще преосмислим начина, по който опаковаме нашите продукти, като използваме иновации в дизайна и материалите.

100 % ОТ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ДА РАБОТЯТ С ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ИЛИ ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПРИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ
Защо е важно това?

Използването на енергия от невъзобновяеми енергийни източници, чието производство води до емисии на парникови газове, допринася за глобалното изменение на климата. За да спомогнат за справянето с промените в климата, бизнесът в света трябва да открие възобновяеми енергийни източници за своите енергийни нужди. The Body Shop не е изключение.

ДА НАМАЛЯВАМЕ ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА НАШИТЕ МАГАЗИНИ ПРИ ВСЯКО РЕНОВИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВОЗащо е важно това?

Неразумното използване на суровини допринася за изчерпването на природните ресурси на Земята, а използването на енергия от полезни изкопаеми предизвиква емисии на парникови газове, което предизвиква промени в климата. Като глобална организация с голям брой обекти, The Body Shop се стреми да намали въздействието върху околната среда на своите магазини - това е ключова част от цялостния ни екологичен отпечатък.

ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ 70 % ОТ ВСИЧКИ НАШИ ОПАКОВКИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ
Защо е важно това?

Зависимостта на света от изкопаеми горива не може да продължава - изгарянето им нанася значителни вреди на климата. Чрез намаляване и в последствие елиминиране на използването на материали, които съдържат петрол, The Body Shop поддържа принципа за минимизиране на употребата на полезни изкопаеми.

ДА НАМАЛИМ ИЗПОЛЗВАНАТА ЕНЕРГИЯ В НАШИТЕ МАГАЗИНИ С 10%
Защо е важно това?

Като устойчива компания, загрижена за околната среда, The Body Shop e решена да стартира глобална програма за енергийна ефективност още през първата година от своя ангажимент. Това ще създаде ангажираност сред всички служители във връзка с тази и останалите ни инициативи за опазване на околната среда.