ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин thebodyshop.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Маривента ООД", с ЕИК 204986222, с адрес на регистрация гр. София, Дунав 44, ет.3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия thebodyshop.bg, наричана по-долу thebodyshop.bg ".

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

v Наименование на Доставчика: „Маривента“ ООД. ЕИК 204986222. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204986222

v Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Дунав 44, ет.3, office@mariventa.bg , тел.: 070011170.

v Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:
www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3.

thebodyshop.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.thebodyshop.bg /, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

v Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

v Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

v Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата thebodyshop.bg;

v Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата thebodyshop.bg и чрез електронни средства за разплащане.

v Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата thebodyshop.bg;

v Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата thebodyshop.bg в Интернет;

v Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Чл.4.

Доставчикът в платформата thebodyshop.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

Чл.5.

v Потребителите сключват с Доставчика в платформата thebodyshop.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.thebodyshop.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

v По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата thebodyshop.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата thebodyshop.bg .

v Потребителите заплащат на Доставчика на платформата thebodyshop.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата thebodyshop.bg и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата thebodyshop.bg.

Чл.6.

v Потребителят и Доставчикът в платформата thebodyshop.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

v Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА THEBODYSHOP.BG

Чл.7.

v За да използва thebodyshop.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

v Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата thebodyshop.bg, съобразно посочената в него процедура.

v С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

v Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

v При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им - Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8.

Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата thebodyshop.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата thebodyshop.bg стоки.

Чл.9.

Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата thebodyshop.bg по следната процедура:

v Извършване на регистрация в платформата thebodyshop.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата thebodyshop.bg .

v Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата thebodyshop.bg чрез идентифициране с име и парола.

v Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата thebodyshop.bg, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата thebodyshop.bg.

v Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата thebodyshop.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

v Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата thebodyshop.bg , за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

v Предоставяне на данни за извършване на доставката.

v Избор на способ и момент за плащане на цената.

v Потвърждение на поръчката.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10.

Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в thebodyshop.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.11.

v Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата thebodyshop.bg са определени в профила на всяка стока в платформата thebodyshop.bg .

v Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата thebodyshop.bg в профила на всяка стока в платформата thebodyshop.bg.

v Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата thebodyshop.bg.

v Цените на стоките с включени всички данъци, могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в платформата thebodyshop.bg или физическите магазини.

v Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак.

v Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата thebodyshop.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

v Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата thebodyshop.bg.

Има възможност плащането да бъде извършено чрез виртуален ПОС терминал. Маривента ООД не съхранява данни за банковите карти на клиентите.

v Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата thebodyshop.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка.

v Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата thebodyshop.bg или чрез електронна поща.

Чл.12.

v Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.

v Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;

- за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

v Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил получен от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Ако плащането е минало през ВПОС на ДСК, връщането на сумата става по картата, от която е направено плащането.

Чл.13.

v Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да замени стоките от сключения договор в срок до 30 дни, считано от датата на получаване на стоката от Доставчика. За да направи това, Потребителят трябва да попълни Формуляра за връщане, замяна или рекламация и да изпрати стоките за своя сметка. Ако плащането е минало през ВПОС на ДСК, връщането на сумата става по картата, от която е направено плащането.

v Доставчикът има правода откаже замяна на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

Чл.14.

v Срокът на доставка на стоката, поръчана до адрес или офис на ЕКОНТ е до 4 работни дни. Важно: срокът на доставка на поръчки направени по време на акции и намаления е от 5 до 10 работни дни. Доставката се извършва от Еконт.


Поръчки с отбелязана опция „Купи онлайн, вземи от магазин“, клиентът може да получи от физическия магазин, който е посочен в поръчката, в рамките на 7 дни след потвърждение по телефон или имейл, че поръчката е обработена. Стандартният срок за обработка на поръчката е от 1 до 4 работни дни в зависимост от наличността на продуктите в конкретния магазин. Поръчката може да бъде получена, след като клиентът е получил потвърждение по телефона от служител на The Body Shop и предостави номер поръчка от имейла за потвърждение на служителите в магазина и след като поръчката е била платена онлайн.

v Ако Доставчикът в платформата thebodyshop.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15.

v Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката.

v Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация . Срока за отговор на рекламацията е 30 календарни дни.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16

v Доставчикът в платформата thebodyshop.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

v От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата thebodyshop.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

v Доставчикът в платформата thebodyshop.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

v Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата thebodyshop.bg има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията.

v Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата thebodyshop.bg има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата thebodyshop.bg.

v Thebodyshop.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл.17.

v Във всеки момент, Доставчикът в платформата thebodyshop.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

v В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата thebodyshop.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.thebodyshop.bg/ > вход > забравена парола.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.18.

v Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата thebodyshop.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

v Доставчикът в платформата thebodyshop.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

- след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата thebodyshop.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

- след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата thebodyshop.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

- с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата thebodyshop.bg.

v Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата thebodyshop.bg във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.19.

Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.thebodyshop.bg , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20.

Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата thebodyshop.bg се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата thebodyshop.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл.21.

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата thebodyshop.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.22.

Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата thebodyshop.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

- неизпълнениена някое от задълженията по този договор;

- нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

- неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

- невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

чл.23.

Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


Чл.24.

v Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

v Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на thebodyshop.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

v Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.


Чл.25.

Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.26.

v Потребителят и Доставчикът в платформата thebodyshop.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.

v Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.


Чл.27.

В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата thebodyshop.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


Чл.28.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.


Чл.29.

v За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

v Потребителят има правода отнася всички спорове с Доставчика, относно изпълнението на този Договор,към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебенред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.


Условия за използване на награди The Body Shop от съвместна кампания с ресторанти Happy, провеждана в период 11-23.12.2023


Условия за използване на ваучери подарък на стойност 50 лв The Body Shop:


• Ваучерът за подарък е валиден до 30.11.2024г.
• Ваучерът не може да бъде върнат или заменен с неговата парична равностойност.
• Ваучерът може да се използва на части, но не може да се презарежда.
• Ваучерът е валиден при предоставяне на кода, получен при неговото закупуване.
• Ваучерът може да се използва във физическите магазини The Body Shop в България, както и на www.thebodyshop.bg.

Условия за използване на кодове за отстъпка -20% The Body Shop:

• Кодът може да се използва еднократно на www.thebodyshop.bg чрез въвеждането му в съответното поле на страницата за приключване на поръчката или във физическите магазини The Body Shop в България след предоставянето му на служителите на каса.
• Кодът не може да се комбинира с други отстъпки и намаления на The Body Shop.
• Кодът е валиден до 31.01.2024г.
• Кодът дава право на еднократна отстъпка от сметката в размер на 20%.