Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Проект 1


„Маривента“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


На 21.08.2020г. „Маривента“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9098-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Проект 2


Проект: Проект № BG16RFOP002-2.101 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II
Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия
Оперативна програма: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез Национална агенция по приходите
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): МАРИВЕНТА ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 13 923.71 лв., от тях 11835,15 лева са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 2 088,56 лева – национално съфинансиране.
Начало: 02.07.2021 г.
Край: 02.10.2021 г.